Gallerix AB har den 11 juni 2018 för­satts i kon­kurs vid Uppsala tings­rätt. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Magnus Cederlöv till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursboet driver tills vidare verksamheten vidare i avvaktan på att eventuellt en ny ägare kan överta rörelsen. Gallerix AB har butiker i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Umeå, Lidköping och Lund samt en webb-shop. Årsomsättningen har uppgått till cirka 100 MSEK och bolaget har cirka 100 anställda.

Mer in­for­ma­tion rö­ran­de kon­kur­sen fin­ner du ne­dan:

Klicka här FÖRSÄLJNING. Försäljningen är avslutad

Klicka här KONSUMENTINFORMATION

Klicka här INFORMATION TILL ANSTÄLLDA INOM GALLERIX

För even­tu­el­la frå­gor till kon­kurs­för­valt­ning­en som in­te be­sva­rats ge­nom ovanstå­en­de in­for­ma­tion kan stäl­las till info@ghclaw.se.