TEMP trans AB försattes i konkurs den 12 mars 2020 varvid advokat Mikael Holst förordnades till konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit åkeriverksamhet utifrån en terminal i Enköping. Bolaget har sysselsatt c a 25 anställda. Omsättningen har uppgått till c a 50 MSEK.

TEMP trans AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller del av rörelsen.  Nedan dokumentation bifogas som anbudsunderlag.

  • Senast reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
  • Preliminära resultat- och balansrapporter för räkenskapsåret 2019.
  • Preliminära resultat- och balansrapporter för januari 2020.
  • Värdering utförd av Calculate Group Sverige AB den 2019-08-19.
  • Förteckning över fordon och inventarier, ägda av bolaget.
  • Förteckning över fordon, leasade eller köpta genom avbetalningskontrakt.

Bolaget förhyr lokaler om c a 1200 kvm för lager/logistik med adress Stenvretsgatan 2, Enköping. Bolagets två huvudsakliga kunder utgörs av DSV Road AB och Fresenius Kabi AB.

Vad gäller fordon och inventarier kan värderingsmannen Daniel Eriksson, PN-Trading AB, kontaktas på tel 0708 29 26 27, som även ombesörjer visning av egendomen. Övriga upplysningar lämnas av konkursförvaltaren advokaten Mikael Holst alternativt advokaten Angela Romero Lundmark, 08-409 160 00, mikael.holst@ghclaw.se, angela.lundmark@ghclaw.se.

Skriftligt anbud på hela eller delar av bolagets rörelse ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 31 mars 2020. Anbud ska lämnas exklusive mervärdesskatt. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja rörelsen eller enskilda tillgångar före anbudstidens utgång.

Med hänsyn till att det är ett konkursbo som säljer verksamheten kan inte riktigheten i de uppgifter som framgår av de handlingar som bifogas som anbudsunderlag garanteras. Rörelsen och egendom kommer att säljas i befintligt skick. En köpare av rörelsen eller egendomen förutsätts ha utfört egen besiktning och undersökning av densamma.

Relaterade filer

Senast reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Preliminär resultatrapport för räkenskapsåret 2019
Preliminär balansrapport för räkenskapsåret 2019
Preliminär resultatrapport för januari 2020
Preliminär balansrapport för januari 2020
Värdering utförd av Calculate Group Sverige AB den 2019-08-19
Förteckning över fordon, ägda av bolaget
Förteckning över inventarier, ägda av bolaget
Förteckning över fordon, leasade eller köpta genom avbetalningskontrakt